شرح خدمات معماری

1- گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه

________________________
در ابتدا گفتگو و مذاکره با کارفرما ، جهت مشخص شدن نیاز های او در پروژه در زمان حال و آینده صورت می گیرد. پس از آن بازدید محلی از موقعیت زمین  صورت می گیرد و در طی آن عوارض شهری شامل محدوده زمین، دسترسی ها، شیب منطقه و زمین، همسایگی ها و کاربری های آنها صورت می گیرد.

در مرحله بعد، بررسی و استعلام تاسیسات زیر بنایی شهری در محدوده زمین از ارگان های ذیربط صورت می گیرد. عوارضی شامل لوله کشی آب، فاضلاب، گاز ، تاسیسات برقی و ارتباطی و... مورد بررسی قرار می گیرد.

 

Image
Image

2- برررسی و تحلیل مصالح ساختمانی و روش های ساخت مناسب

__________________________
این بخش در هر پروژه متناسب با وضعیت آن پروژه و شرایط حاکم در آن موقعیت جغرافیایی صورت می گیرد و از لحاظ منطقه ای مستقل خواهد بود. موارد مورد بررسی در این مرحله عبارتند از :
بررسی نحوه عملیات اجرایی شامل خاکبرداری، تسطیح و.... که می بایست در این مرحله پیش بینی های لازم صورت گیرد.
بررسی روش های دستیابی به امکانت و مصالح لازم با توجه به موقعیت قرار گیری پروژه
تعیین سیستم سازه ای مناسب که هم در خور پروژه باشد و هم با توجه به شرایط و موقعیت پروژه امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد.
بررسی وضعیت نیروی انسانی محلی از لحاظ توانمندی های فنی و حرفه ای، جهت استقرار آنها در پروژه در زمان لازم

3- برررسی سیستم های تاسیساتی مورد استفاده محلی

__________________________
تعیین فهرست دقیق از تجهیزات لازم جهت پیشبرد عملیات پروژه و تعیین فضاهای مربوط بر مبنای بررسی های صورت گرفته از واحد های صنعتی
بررسی و مطالعه کلیات سیستم های مورد نیاز پروژه با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و ضرورت های فنی و امکانات دستیابی به سیستم های مورد نیاز

4- برنامه ریزی کالبدی

__________________________

در این مرحله ، بررسی و دسته بندی نیاز های پروژه و مطالعات صورت گرفته در سه بخش قبلی، انجام می شود که به عنوان مبانی اولیه جهت برنامه ریزی پروژه می باشد.

در ادامه، بررسی کلیه آیین نامه ها و کد های ساختمانی مورد نیاز برای این پروژه صورت می گیرد. این آیین نامه ها شامل مقررات ملی ساختمان، نشریات و ضوابط سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه های محلی و موارد اعلامی از سوی شهرداری می باشند.

 

Image

پس از بتکمیل دو مرحله مذکور در این بخش، برنامه ریزی فیزیکی پروژه تدوین می گردد که در طی آن کلیه نیاز ها و حداقل ها دیده شده است.

در ادامه این روند دیاگرام های فضایی اولیه ترسیم می گردد که در طی آن همنشینی افقی و عمودی فضا ها تعیین می گردد. پس از مکان یابی فضاها، بررسی ارتباطات آنها با یکدیگر و رفت و برگشت فضایی ادامه پیدا می کند