خطی مشی کیفیت

_____________________________________
ماموریت ما :
شرکت ایستا مهرازان ماندگار با بهره گیری  از دانش فنی و تجارب کسب شده و حسن اعتماد کارفرمایان، مأموریت دارد که پاسخگوی نیازهای مشتریان در موارد مختلف خدمات طرح و اجرای مهندسی در پروژه های عمرانی باشد.

چشم انداز:
اندیشه ما مبنی بر دستیابی به سازمانی چابک و تأثیرگذار در عرصه مهندسی ایجاب می کند که ضمن ترفیع موقعیت خود در داخل کشور و قرارگیری جزء بهترینها در عرصه های فراکشوری نیز حضور داشته باشیم.
 

_________________________________


ارزشهای ما:
صداقت، درستکاری و احترام متقابل
پایبندی به تعهدات و اخلاق حرفه ای
کارگروهی، قانون مندی، مسئولیت پذیری
ارج نهادن به کرامت و مقام انسانی کارکنان

اهداف ما:
افزایش رضایت کارفرما
ارتقاء کیفیت خدمات
انجام به موقع تعهدات
توسعه زمینه های ارائه خدمات در رشته های مختلف طراحی و اجرا
ایجاد فضای مناسب به منظور رضایتمندی و مشارکت فکری کارکنان