پروژه های تیم ما

____________________________________

میتوانید برخی از پروژه های طراحی شده توسط تیم ما را ببینید

مطالعات معماری

_______________________________

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.

پروژه های اجرایی و مدیریت پیمان

______________________________________________________________

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.

پروژه های دکوراسیون داخلی

___________________________________________

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.

_

طراحی و بازسازی پروژه حسین آباد

طرح بازسازی پروژه جهانشاهی، جهت بازسازی کامل واحد مسکونی به مساحت 82 متر مربع می باشد. طرح و بازسازی این پروژه از نظر هزینه در سطح مدرن دسته بندی می گردد.