برنامه زمان بندی – قسمت اول

برنامه ریزی زمان بندی در یک پروژه به معنای تدوین برنامه جامع جهت مدیریت صحیح پروژه می باشد. این مدیریت صحیح در ابعاد گوناگون تحلیل می گردد. مدیریت زمان، منابع انسانی و مدیریت بودجه پروژه اصلی ترین ابعاد می باشند.

برنامه زمان بندی – قسمت اول

برنامه ریزی زمان بندی در یک پروژه به معنای تدوین برنامه جامع جهت مدیریت صحیح پروژه می باشد. این مدیریت صحیح در ابعاد گوناگون تحلیل می گردد. مدیریت زمان، منابع انسانی و مدیریت بودجه پروژه اصلی ترین ابعاد می باشند.

برنامه زمان بندی یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست هر پروژه مطرح می باشد از این رو با توجه به آنکه در پروژه های ساختمانی مراحل اجرائی بسیاری وجود دارد، اهمیت این برنامه چندین برابر می گردد.

کاربردی ترین نکاتی که تنظیم برنامه زمان بندی پروژه وجود دارد عبارتند از :

  • توجه به تمامی وظایف (Tasks) در پروژه

ساختار نگارش و تنظیم برنامه زمان یندی پروژه ، بر اساس ساختار شکست کار (WBS) است به این شیوه که در آن ابتدا وظائف اصلی نگارش می شود و سپس جزئیات هر یک از وظائف معین می گردد.

  • تعیین ارتباطات میان وظایف (Task Relationship)

پس از تعیین اصلی ترین وظائف ، لازم است ارتباطی که هر یک از فعالیت ها در پروژه با یکدیگر دارند (تقدم، تاخر، همزمانی) با ید به درستی معین گردند.

  • تعیین و تخصیص منابع (Resource Assignment)

منابع یکی از عوامل کلیدی هر یک از پروژه ها می باشد که نقش اساسی در پیشبرد پروژه دارد. برنامه ریزی درباره منابع زمانی، انسانی و مالی می بایستی با دقت مورد توجه قرار گیرد.

  • زمان اجرای واقعی فعالیت ها (Factual Data)

در برنامه زمانبندی می بایست زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت به “طور منطقی و قابل اجرا” (Realistic) لحاظ شود. پس از آنکه که مدت اجرای فعالیت ها به درستی تخمین زده شد، هزینه اجرای فعالیت را نیز (با همان منطق) محاسبه نمود. مدت اجرای کارها باید تا حد امکان کوتاه و دست یافتنی باشند. برنامه زمانبندی از زمان های طولانی تر در سطوح بالای برنامه آغاز و تا بسته های کاری و فعالیت های خاص (سطوح پایین تر) شکسته می شود.

موارد ارائه شده ، برخی از مهم ترین مواردی است که تدوین کننده برنامه می بایستی آنرا مورد توجه قرار دهد. در قسمت بعدی تحلیل برنامه و اصول حائز اهمیت دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles