پیمانکار ساختمان و وظایف آن

 به طور کلی یکی از مهم ترین مراحل اجرایی ساختمان ها، انتخاب پیمانکار با صلاحیت مشخص برای آن پروژه می باشد. با این حال آشنایی با شرح وظایف و مسئولیت های یک پیمانکار ساختمانی به عنوان مسئله ای کلیدی در زمان انتخاب آنها و عقد قرار داد، موضوعی است

پیمانکار ساختمان و وظایف آن

به طور کلی یکی از مهم ترین مراحل اجرایی ساختمان ها، انتخاب پیمانکار با صلاحیت مشخص برای آن پروژه می باشد. با این حال آشنایی با شرح وظایف و مسئولیت های یک پیمانکار ساختمانی به عنوان مسئله ای کلیدی در زمان انتخاب آنها و عقد قرار داد، موضوعی است که تنها با شناخت کامل از موضوع، به درستی امکان پذیر می گردد.

این مقاله با هدف شناسائی و ارائه اصلی ترین نکات در شناخت وظایف پیمانکاران تدوین شده است.

  • تعریف اصلی پیمانکاران ساختمانی

پیمانکار ساختمانی شخصی است حقیقی و یا حقوقی که بر اساس نظر کارفرما و مهندس مشاور انتخاب می گردد و وظیفه عملیات اجرائی پروژه را مطابق با قرار داد عقد شده بر عهده می گیرد. با توجه به شرایط پروژه ممکن است این مجموعه عملیات اجرائی برای تمام پروژه تعریف شود و یا تنها برای قسمتی از پروژه تعیین گردد.

 

  • گروه بندی پیمانکاران ساختمانی

در یک دسته بندی کلی پیمانکاران ساختمانی در دو دسته پیمانکاران کل و پیمانکاران جزء قرار می گیرند.

پیمانکاران کل : این گروه از پیمانکاران تمامی عملیات اجرائی ساختمان را بر عهده می گیرند و در این روند وظیفه هماهنگی و تامین نیروی انسانی متخصص را عهده دار می شود.

پیمانکاران جزء : منظور از پیمانکاران جزء آن است که برای هر یک از مراحل اجرائی پروژه، پیمانکاری ویژه آن کار تعیین می گردد. در این حالت هماهنگی و تامین نیروی انسانی متخصص برای هر یک از فعالیت ها بر عهده مسئولین پروژه خواهد بود.

 

 

 

  • برخی مهم ترین وظایف پیمانکاران ساختمانی
  • پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده از سوی مهندسین مشاور می بایستی هزینه عملیاتی پروژه را با تقریب نزدیک به واقعیت تعیین نموده و ارائه نمایند.
  • رعایت تمامی ضوابط و دستور العمل های اجرائی از سوی پیمانکار اجباریست.
  • مسئولیت تمامی بخش های اجرائی و عملیاتی ساختمان ها و نیز ایمنی منابع انسانی بر عهده پیمانکار می باشد.
  • تهیه و خرید یا اجاره تمامی ابزار مورد نیاز اجرای عملیات ساختمانی بر عهده پیمانکار می باشد.
  • تهیه صورت هزینه های انجام شده با همکاری مهندس ناظر پروژه از وظایف اصلی پیمانکاران در حین اجرای پیمان می باشد.
  • فراهم آوردن تمامی تجهیزات ایمنی مورد نیاز افراد مشغول در فرایند اجرائی پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.

 

با توجه به اهمیت فراوان شناخت پیمانکاران ساختمانی، در این مقاله به معرفی برخی از مهم ترین نکات در زمینه انتخاب پیمانکاران پرداختیم.

در مقاله آینده با موضوع پیمانکاران به معرفی انواع قرار داد های عقد شده میان پیمانکاران و کارفرما می پردازیم.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles