مطالعات امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی که به آن  Feasibility Study نیز گفته می شود از یکی از فرآیند های پر اهمیت در بخش مطالعات فاز صفر هر پروژه مطرح می باشد.این روند پس از تعیین چارچوب اصلی یک پروژه و توصیف کامل شرایط آغاز می شود.

مطالعات امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی که به آن  Feasibility Study نیز گفته می شود از یکی از فرآیند های پر اهمیت در بخش مطالعات فاز صفر هر پروژه مطرح می باشد. این روند پس از تعیین چارچوب اصلی یک پروژه و توصیف کامل شرایط آغاز می شود.

 در طی مطالعات امکان سنجی، داده های اولیه شامل شرایط و ویژگی های اصلی طرح در قالب گزارشات توصیفی استخراج می گردد و به عنوان ورودی اصلی مرحله تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد.

مرحله نخست – تحلیل و بررسی اولیه

تجزیه مقدماتی در واقع پس از دسته بندی داده های حاصل از مطالعات میدانی و فنی به دست می آید.

مرحله دوم – تعیین محدوده پروژه

در این مرحله بخش بندی ها و محدوده مطالعات به صورت جزئی و دقیق مشخص می گردد و در طی آن تمامی جنبه های پروژه مورد نظر مورد سنجش قرار می گیرد. تعیین وضعیت فعلی و تحولاتی که در آینده ایجاد خواهد شد مورد ارزیابی قار می گیرد.

مرحله سوم – مقایسه وضعیت پروژه با پروژه های مشابه

در این مرحله پروژه مورد نظر از نظر معیار های فنی، تجاری و نوآورانه با پروژه های مشابه خود مقایسه می گردد و بدین ترتیب وضعیت و جایگاه آن نسبت به نمونه های همتراژ آن به دست می آیند. در این مرحله به نوعی ویژگی ها و شاخصه های اصلی پروژه نسبت به نمونه های مشابه مورد تحلیل قرار می گیرد و میزان خدمات و ارزش افزوده پروژه در مقایسه با دیگر نمونه ها به دست می آید. 

مرحله چهارم – بررسی شرایط بازار

این مرحله که به عنوان مطالعه بازار هم شناخته می شود بر اساس چهار عامل اصلی صورت می گیرد که عبارتند از : 1- تعریف بازار هدف (تعریف بهره برداران از پروژه) 2- مطالعه میزان خرید در بازار هدف (میزان استفاده بهره برداران از پروژه) 3- درک و شناخت بازار فروش (میزان نقل و انتقال خدمات پروژه موجود) 4- تبلیغات مورد نیاز بازار (روش های شناسایی و جذب بهره برداران)

مرحله پنجم – جمع بندی و نتیجه گیری

در نهایت پس از انجام مراحل 2 و 3 و 4 ، وضعیت امکان سنجی پروژه مورد نظر جمع بندی می شود و در قالب گزارش های تحلیلی روند حال حاضر و آینده را در ارتباط با قابل توجیه بودن یا نبودن پروژه ارائه می شود. 

مرحله ششم – گزارش نهائی

گزارش نهائی مطالعات امکان سنجی دارای قسمت های مشخصی می باشد که در این قسمت به آن اشاره می کنیم.

 • معرفی
 • خلاصه فرایند اجرائی
 • ارائه دیدگاه کلی از طرح پروژه
 • تجزیه و بررسی حوزه ها و جنبه های مختلف پروژه
 • معرفی دستاورد های نهائی پروژه
 • مباحث مربوط به عملیات فنی
 • مطالعه بازار و بهره برداران
 • بررسی ساختار سازمانی
 • بررسی توجیهات مالی
 • برنامه زمان بندی اجرا پروژه
 • مطالعه و تحلیل ریسک
 • ارزیابی و ارائه برنامه اجرائی

 


چاپ   ایمیل

Related Articles